Yhdistyksen säännöt

1. LUKU: Yleisiä määräyksiä

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistystä nimitetään seuraksi näissä säännöissä.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä kollegiaalisena yhdyssiteenä, pyrkiä kehittämään hammaslääkärikoulutusta, edistää heidän ammatillista kasvatustaan, valvoa heidän yhteiskunnallisia ja taloudellisia etujaan, kehittää ja ohjata heidän vapaita harrastuksiaan sekä myös toimia jäseniään edustavana järjestönä. Näitä pyrkimyksiä seura toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa, ylläpitämällä liikuntaharrastuksia sekö toimeenpanemalla asianomaisella luvalla arpajaisia ja keräyksiä, juhlia sekä muita viihdytystilaisuuksia, harjoittamalla yhteistoimintaa muiden, sen tarkoitusten kanssa sopusoinnussa olevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Seura on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja omistamaan kiinteistöjä. Seuran virallinen kieli on suomi. Seuran kokouksissa ja julkaisuissa saa käyttää haluamaansa kieltä.

3 § Jäsenet

Seuraan kuuluu varsinaisia jäseniä, seniori jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

4§ Seuran varsinaiset jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Turun yliopistossa hammaslääketiedettä opiskeleva henkilö. Varsinainen jäsen nauttii seuran tarjoamia etuja ja hänellä on seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

5§ Seniorijäsenet

Seniorijäseneksi voi liittyä hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittanut henkilö. Seniorijäsenellä on seuran kokouksessa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

6§ Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt hammaslääketieteen opiskelua, tai joka on tehnyt seuralle erittäin arvokkaita palveluksia. Kunniajäseneksi kutsumista koskevan seuran kokouksen päätöksen tulee olla yksimielinen. Kunniajäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § Kannattajajäsen

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy seuran säännöt ja toimintaperiaatteet ja haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä o seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

8 § Jäsenyys ja liittyminen

Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet ja kannattajajäsenet. Jäseneksi liittyvän on maksettava seuran jäsenmaksu, jonka seuran syyskokous vuosittain vahvistaa erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Hallitus voi katsoa eronneeksi sellaisen jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

9 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan ilmoituksesta lukien.

10 § Jäsenen erottaminen

Jos jäsen toimii seuran tarkoitusperiä vastaan, voi seuran kokous asianomaista kuultuaan erottaa jäsenen seurasta enintään vuoden määräajaksi tai ainiaaksi. Seuran kokouksessa on ¾ läsnä olevista äänivaltaisista seuran jäsenistä kannatettava erottamispäätöstä.

11 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, seniorijäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää seura syyskokouksessaan. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

2. LUKU: Seuran kokous

12 § Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, seuran kevätkokous ja syyskokous.

Seuran ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Seuran kokouksen puheenjohtajana toimii seuran keskuudestaan valitsema henkilö ja sihteerinä toimii seuran keskuudestaan valitsema henkilö.

Asiat ratkaistaan kokouksessa yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli ei kyseessä oleva asia vaadi määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia siirrettäköön seuraavaan kokoukseen jos 5 äänivaltaista kokouksessa läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii eikä ¾ kokouksessa läsnä olevista seuran äänivaltaisista jäsenistä katso asiaa kiireelliseksi.

Seuran kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kaksi pöytäkirjantarkastajiksi kutsuttua kokouksen äänivaltaista osanottajaa tarkastavat.

13 § Päätösvallan käyttäjät

Päätösvalta seurassa kuuluu sen varsinaisille jäsenille.

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa seuran kokouksessa.

14 § Seuran kokouksen koollekutsuminen

Kutsu seuran kokouksiin on julkipantava seuran viralliselle shköpostilistalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa päätettävistä asioista on kokouskutsussa mainittava.

15 § Seuran kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään huhtikuussa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitettään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimikaudelta
 2. esitellään edellisen kalenterivuoden tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto.
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 4. keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista
 5. valitaan edustajat Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n kevään liittokokoukseen. Mikäli kevään liittokokous on ennen seuran kevätkokousta, voidaan edustajat valita hallituksen kokouksessa.

16 § Seuran syyskokous

Seuran syyskokouksessa, joka pidetään viimeistään joulukuussa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkavalle vuodelle
 2. määrätään alkavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet
 3. esitetään hallituksen laatima talousarvio alkavalle vuodelle
 4. valitaan alkavalle vuodella hallituksen puheenjohtaja
 5. päätetään alkavan vuoden hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vastuualueista
 6. valitaan alkavan vuoden hallituksen muut jäsenet
 7. päätetään toimihenkilöiden lukumäärä ja vastuualueet
 8. valitaan seuran toimihenkilöt
 9. valitaan seuran edustajat Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n syksyn liittokokoukseen. Mikäli syksyn liittokokous on ennen seuran syyskokousta, voidaan edustajat valita hallituksen kokouksessa.
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkistamaan alkavan vuoden tilejä ja hallintoa
 11. keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista

3. LUKU: Hallitus

17 § Hallituksen tehtävät

Hallitus, jonka toimintaa varten seuran kokous vahvistaa työjärjestyksen, käyttää seuran toimeenpanovaltaa ja toimii sen sääntömääräisenä edustajana sekä hoitaa ne asiat, jotka eivät kuulu seuran kokoukselle.

Hallitus valmistelee seuran kokoukselle asiat ja huolehtii seuran kokousten päätösten toimeenpanemisesta.

18 § Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-12 muuta varsinaista jäsentä.

Halitukseen pyritään valitsemaan vähintään yksi edustaja jokaiselta vuosikurssilta, valmistuvaa vuosikurssia lukuun ottamatta. Jos hallitusta ei pystytä näin muodostamaan, voidaan täyttämättä jäänyt/jääneet hallitusvirka/.virat asettaa avoimeen hakuun. Mikäli vapaasti haettavaa hallituspaikkaa hakee useampi henkilö, ratkaistaan paikan saaja äänestyksellä.

19 § Hallituksen toimikausi

Hallituksen toimikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta.

20 § Hallituksen tai sen yksittäisen jäsenen erottaminen

Seura voi kokouksessaan erotta hallituksen tai sen yksittäisen jäsenen kesken toimikauden, mikäli puolet kokouksessa läsnä olevista seuran äänivaltaisista jäsenistä sitä kannattaa ja asiasta on kyseessä olevan kokouksen kokouskutsussa mainittu. Mikäli näin tapahtuu, on uusi hallitus tai hallituksen jäsen valittava kahden viikon kuluessa erottamispäätöksestä. Mikäli koko hallitus erotetaan, hoitaa se tehtävänsä, kunnes on valittu uusi hallitus.

4. LUKU: Toimihenkilöt

21 § Toimihenkilöt

Toimihenkilöt valitsevat ja heille myöntää eron seuran kokous. Toimihenkilöiden määrä ja kokoonpano määräytyvät seuran tarpeiden mukaan. Toimihenkilöiden toimenkuvat tulee olla yhtenevät seuran toimintasuunnitelman, rakenteen ja tarpeiden kanssa.

5. LUKU: Talous

22 § Seuran talous

Seuran talouden ja omaisuuden hoidosta vastaa hallitus.

23 § Talousarvio

Hallitus laatii seuran syyskokoukselle ehdotuksen seuraavan vuoden talousarvioksi.

24 § Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu

Jokainen seuran varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää seuran syyskokous.

25 § Seniorijäsenen jäsenmaksu

Jokainen seuran seniorijäsen on velvoitettu maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää seuran syyskokous.

Seniorijäsen voi suoritta elinikäiseen jäsenyyteen oikeuttavan kertakaikkisen jäsenmaksun.

26 § Kannattajajäsenen jäsenmaksu

Jokainen seuran kannattajajäsen on velvoitettu maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää seuran syyskokous.

27 § Seuran tilikausi- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

Tilit tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilitarkastajille/toiminnantarkastajille, jotka antavat niistä lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

LUKU 6: Erillisiä määräyksiä

28 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä talousvastaavan kanssa.

29 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä,vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, päätöstä on kannatettava vähintään ¾ kaikista äänestyksissä annetuista äänistä.

30 § Seuran purkaminen

Päätös, joka koskee seuran purkamista, on tehtävä kahdessa perättäisessä,vähintään kahden viikon välein pidettävässä seuran kokouksessa. Purkamispäätös tulee voimaan vain, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 4/5 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

31 § Varojen käyttö seuran purkautuessa tai lakkautettaessa

Seuran purkautuessa tai jos se lakkautetaan sen varat on luovutettava seuran tarkoituksen edistämiseen, viimeisen seuran kokouksen päättämällä tavalla.

32 § Yhdisyslain soveltaminen

Muuten seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säädöksiä.