Ohjeet häirintätilanteisiin

 1. Kandiseuran häirintäyhdyshenkilöt
  • THLKS:llä on kaksi nimettyä häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat hammaslääketieteen
   opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilöihin voi kuka vain opiskelija olla yhteydessä, mikäli
   on kokenut tai todistanut häirintätilanteita. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi
   epätasa-arvoinen kohtelu, kiusaaminen, syrjintä, rasismi joko toisen opiskelijan tai
   opetushenkilökunnan toimesta. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä myös
   silloin, kun on epävarma tilanteestaan ja haluaisi vain keskustella asiasta.
   Kaikissa häirintätapauksissa häirintäyhdyshenkilö toimii opiskelijan tukena ja auttaa
   häirintätilanteiden jatkoselvittelyissä sekä oikean tahon löytämisessä asian
   viemiseksi eteenpäin. Häirintäyhdyshenkilö kuitenkin kunnioittaa aina opiskelijan
   toivetta, eikä jatkoselvittelyjä tai yhteydenottoja tehdä ellei opiskelija itse niin toivo.
   Opiskelijan ja häirintäyhdyshenkilön keskustelut ovat kaikki täysin luottamuksellisia.
   Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole tuomita tai rangaista ketään, vaan toimia
   häirintää kohdanneen tukena ja kaikkia osapuolia kunnioittaen.
 2. Ohjeet häirinnän kohteeksi joutuneelle
  • Muista, että häirinnän kohteeksi joutuminen ei ole sinun vikasi eikä sinun
   tarvitse jäädä yksin sen kanssa. Häirintäyhdyshenkilöt voivat tarvittaessa
   auttaa sinua tilanteen selvittämiseksi.
  • Mikäli kohtaat häirintää, pyydä asiattomasti käyttäytyvää lopettamaan.
   Mikäli et itse pysty pyytämään häiritsijää lopettamaan, vie asia eteenpäin
   häirintäyhdyshenkilölle.
  • Voit aina poistua sinuun kohdistuvasta häirintätilanteesta. Sinun ei tarvitse
   kuunnella häiritsijääsi.
  • Kerro häirintätilanteista eteenpäin. Sinun ei tarvitse itse puuttua
   häirintätilanteisiin, mikäli kohtaat sellaista, mutta muista viedä asia eteenpäin
   esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöille, jotta häirintään pystytään puuttumaan.
  • Jos et ole varma oletko kohdannut tai todistanut häirintää, voit aina olla
   yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin ja keskustella asiasta.
  • Mikäli häirintätapauksessa voidaan epäillä rikosta, tee rikosilmoitus. Pyydä
   häirintäyhdyshenkilöiltä apua, mikäli et itse pysty rikosilmoitusta tekemään.
  • Mikäli sinua huomautetaan käytöksestäsi, pohdi omaa toimintaasi.
 3. Tilanteen selvittäminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu
  • Opiskelijoiden välisissä tapauksissa häirintäyhdyshenkilöt pyrkivät sopimaan tapaukset itse parhaaksi katsomallaan tavalla hyviä tapoja noudattaen. Mikäli THLKS:n häirintäyhdyshenkilö ei pysty ratkaisemaan tilannetta, asian voi välittää TYYn häirintäyhdyshenkilöille tai muulle sopivalle taholle. THLKS:ssä henkilökunnan ja opiskelijoiden väliset häirintätilanteet on pyritty ensisijaisesti selvittämään asianomaisten kesken tai yliopiston johdon/klinikan ylihammaslääkärin kautta. Häirintäyhdyshenkilö voi toimia näissä tapauksissa opiskelijan tukena.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

 1. Johdanto
  • Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden
   toteutumista sekä ehkäistä syrjintää ja häirintää Turun
   hammaslääketitenkandidaatiseuran opiskelijoiden keskuudessa.
   Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on ohjata sekä THLKS:n hallituksen
   että kandiseuran jäsenten toimintaa kiinnittämällä huomiota turvallisemman tilan
   luomiseen. Tässä suunnitelmassa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikilla
   ihmisillä on yhtäläinen arvo yksilöinä ja yhteiskunnan sekä yhteisön jäseninä.
   Yhdenvertaisuus-termi kattaa sukupuolten välisen ja henkilön ominaisuuksiin liittyvän
   tasa-arvon.
  • Asiakirjasta löytyy toimintaohjeet jäsenelle, mikäli hän kohtaa THLKS ry:ssä
   häirintää, syrjintää ja/tai kiusaamista. Yhdenvertaisuus kuuluu tärkeimpiin
   ihmisoikeuksiin ja se on merkittävä tekijä jokaisen ihmisen hyvinvoinnin
   toteuttamisen kannalta.
 2. Yhdenvertaisuuden huomioiminen
  • THLKS ry:n hallituksessa opinto- ja sosiaaliasiainvastaava toimii
   yhdenvertaisuusvastaavana. Hallitus valitsee myös kandiseuran jäsenistä
   häirintäyhdyshenkilöitä. Yhdenvertaisuusvastaavan ja häirintäyhdyshenkilöiden
   tehtävänä on huolehtia yhdenvertaisuuden toteutuminen ja puuttua häirintään.
   Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on myös päivittää ohjeistusta tarvittaessa.
 3. Hallituksen sisäiset asiat
  • Yhdenvertaisuusvastaava perehdyttää muut THLKS ry:n toimijat suunnitelmaan,
   jotta yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteutetaan mahdollisimman hyvin. Hallituksessa
   jokaisen mielipidettä tai ehdotusta kunnioitetaan riippumatta henkilön
   ominaisuuksista. Jokainen jäsen saa ottaa kantaa yhdenvertaisuutta koskevissa
   asioissa, tapahtumien suunnittelussa sekä muussa toiminnassa. Hallituksen on hyvä
   sopia viestintäkanava, jonka kautta kaikki saavat viestin tasavertaisesti.
 4. Viestintä ja tiedotus
  • THLKS ry:n viestinnän tulee olla avointa koko kandiseuralle. Jokaviikkoisen
   Tiistaitiedotteen tulee tavoittaa kaikki Turun hammaslääketieteen opiskelijat ja tässä
   viestitään tärkeimmät asiat. Viestintä tulee toteuttaa myös englanniksi, jos
   kandiseuraan kuuluu kansainvälisiä opiskelijoita. Tiistaitiedotteen lisäksi tiedotusta
   voidaan tehdä sosiaalisen median kautta.
  • Kaikki hallituksen kokoukset ovat lähtökohtaisesti avoimia koko kandiseuralle.
   Jäsenillä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kandiseuran toimintaan.
   Kokousten pöytäkirjat ovat kandiseuran saatavilla ja toiminta tulee olla
   mahdollisimman läpinäkyvää.
  • Tiedon saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota ja mahdollista palautetta on
   viestinnän tai muun suhteen otettava vastaan. Palautteen antaminen tehdään
   kandiseuralaiselle helpoksi ja saapuva palaute käsitellään tasavertaisesti
   lähettäjästä huolimatta. Palaute kerätään nimettömänä, jotta lähettäjän anonymiteetti
   säilyy. Linkki palautelomakkeeseen löytyy muun muassa Tiistaitiedotteesta.
 5. Tapahtumat
  • THLKS:n tapahtumien tulee olla monipuolisia sekä niihin osallistuminen
   mahdollisimman helppoa ja edullista kandiseuralaisille. Jäsenistön ehdotukset, ideat
   ja toiveet tapahtumiin liittyen otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
   Tapahtumien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon yhdenvertaisuus, tilojen
   esteettömyys, sukupuolen moninaisuus, erityisruokavaliot ja alkoholin käyttämättä
   jättäminen. Tapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostilla ja
   Tiistaitiedotteessa. Näiden lisäksi mainostusta löytyy myös Instagramista.
   Tapahtumiin pitää voida osallistua matalalla kynnyksellä, ja jokaisen tulee tuntea
   olonsa tervetulleeksi THLKS ry:n tapahtumiin.
 6. Turvallisemman tilan periaatteet
  • Turvallisemman tilan periaatteet on luotu kandiseuralle takaamaan jokaisen
   viihtyminen yhteisissä tapahtumissa. Jokaisen jäsenen tulee pyrkiä noudattamaan
   periaatteita.

 1. Arvosta jokaista.
 2. Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen tilaan ja toisen rajoja tulee kunnioittaa.
 3. Syrjintää ulkonäön, toiminnan, käytöksen tai henkilön ominaisuuksien
  perusteella ei suvaita.
 4. Puhu muista kunnioittavasti.
 5. Pyri luomaan hyväksyvä ilmapiiri.
 6. Älä painosta ketään nauttimaan alkoholia.